Keresés:


Missziós nyilatkozat
A kutatócsoport érdeklődésének középpontjában az agykérgi idegsejt-hálózatok normális és patológiás (epilepsziás, ischémiás) működése áll, különös tekintettel a viselkedésfüggő populációs aktivitás-mintázatok (téta és gamma oszcillációk, hippokampális éles hullám) keletkezésének mechanizmusára. Anatómiai, in vitro és in vivo fiziológiai, farmakológiai, molekuláris és számítógépes modellező módszereket kombinálva vizsgáljuk a kérgi gátlósejt-típusok szerepét a populációs szinkronitásban és a szinaptikus plaszticitásban a hippokampusz és kapcsolt régiók területén, valamint ezek lokális és szubkortikális modulációját szelektív afferens pályák (szeptális GABAerg és kolinerg, raphe szerotonerg), pre- és posztszinaptikus receptorok által. Egyre jelentősebb új kutatási irány az endokannabinoid jelátvitel szerepének vizsgálata a GABAerg és glutamáterg szinaptikus transzmisszió modulációjában, illetve a szorongásos kórképekben.
 
Bemutatkozás
A kutatócsoport hálózati, sejt- és molekuláris szintű vizsgálatokat folytat, melyek végső célja annak megismerése, hogy a hippokampusz miképpen kódolja az információt tér- és időbeli aktivitásmintázatok formájában és strukturális konfigurációkban, illetve miként vesz részt ezen keresztül különböző memóriafolyamatokban. Alapvető feladat a memórianyomok belső neurális reprezentációjának feltérképezése, és annak megértése, hogy milyen szabályok szerint feleltethetők meg egymásnak a génexpresszióban és fehérjeszintézisben bekövetkező változások és a kognitív folyamatok. Az ezzel kapcsolatos hipotézisek vizsgálatára csoportunk számos különböző megközelítést kombinál; ezek közé tartoznak az egysejt-elvezetések, "patch-clamp" elektrofiziológia, celluláris és szubcelluláris szintű neuroanatómia és neurokémia, valamint a számítógépes modellezés. Az Intézeten belüli együttműködések további módszerekkel, köztük célzott genetikai manipulációkkal és a tanulási és memóriafolyamatok viselkedési szintű tesztjeivel bővítik a csoport repertoárját. Ezek az alapkutatások számos neurológiai és pszichiátriai kórkép mechanizmusának jobb megértését is lehetővé teszik. Kiterjedt kutatások folynak a csoportban az epilepsziás és ischémiás agykárosodással, az epileptogenezis folyamatával, illetve a szorongásos kórképek neuronhálózati mechanizmusával kapcsolatban. A cannabinoidok receptorainak lokalizációja és működése szintén kutatásaink tárgya, mely vizsgálatok elvezettek az idegsejtek egy új típusú kommunikációs rendszerének felfedezéséhez.
 
In vivo és in vitro technikák segítségével sikerült azonosítani egy sor olyan jelenséget, melyekről sejthető, hogy kulcsszerepet töltenek be az információ kezdeti kódolásában és tárolásában. Ezek közé tartozik a hosszú-távú potenciáció (LTP) és az oszcilláló neurális aktivitás, melyek mindegyikét a lokális GABAerg gátlás szabályozza. Célzott genetikai manipulációk (köztük új, drogok által indukálható gén-célzó technikák) segítségével olyan egérvonalak előállítása van folyamatban, melyekben módosult a GABAerg rendszer által tartalmazott receptorok (köztük a CB1 kannabinoid, az 5-HT3 szerotonerg, és a nikotinikus alfa7 receptorok) kifejeződési mintázata. Az ezen állatok viselkedésében (pl. a tanulásban és a memóriában, a szorongásban, vagy az epilepszia iránti fogékonyságban) tapasztalható bárminemű változások hátterében álló mechanizmusokat hálózati, sejt- és molekuláris szinteken fogjuk vizsgálni.
 
Ismert, hogy a GABAerg gátló interneuronok fontos szerepet játszanak a (mind a téta, mind a gamma frekvenciatartományba eső) ritmikus hálózati aktivitás és az átmeneti hálózati szinkronitás létrehozásában. Laboratóriumunk korábbi eredményei számos bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a morfológiai és neurokémiai szempontból sokszínű interneuron-típusok különböző feladatokat látnak el. A periszomatikus gátlósejtek szabályozzák (és szinkronizálják) a principális sejtek populációinak kimenetét, míg a dendritikus gátlás a glutamáterg szinaptikus bemenetek hatékonyságát és plaszticitását tartják gátló kontroll alatt. Az interneuronok egy harmadik csoportja (az ún. interneuron-szelektív gátlósejtek) más interneuronok beidegzésére és szinkronizációjára specializálódott. Laboratóriumunk azt is bebizonyította, hogy a hippokampuszból a mediális szeptumba vetítő GABAerg sejtek kiterjedt lokális kollaterális-rendszerrel bírnak, és szelektíven más interneuronokat innerválnak, azaz szintén az interneuron-szelektív sejtek közé sorolhatók. Helyzetüknél fogva alkalmasak lehetnek arra, hogy összehangolják a mediális szeptum GABAerg "pacemaker" neuronjai, valamint a hippokampális interneuronok tüzelésének fázisát. A periszomatikus gátlósejtekkel kapcsolatos kísérleti adatok szintézise vezetett ahhoz a hipotézishez, mely szerint a CCK-tartalmú interneuronok, amelyek preszinaptikus CB1 receptorokat is kifejeznek, kulcsszerepet játszanak a szorongáshoz kötődő viselkedésben. A CB1 receptorok által közvetített hatás genetikai vagy farmakológiai megszakítása szorongáshoz vezet, míg a glutamáterg szinapszisokra ható új kannabinoid-érzékeny receptorok blokkolása szorongásoldó hatású. Kutatócsoportunk tapasztalata a hippokampális hálózatok morfo-funkcionális vizsgálata terén megfelelő hátteret biztosít a további - immár molekuláris és viselkedés-alapú megközelítések bevonásával folyó - kutatómunkához, melynek célja az agyi oszcillációk és egyéb funkcionális állapotok, valamint az epilepszia, a szorongás, és más patológiás jelenségek hátterében álló hálózati működések sejt- és molekuláris szintű alapjainak megértése.
 
Bizonyítottuk, hogy a különböző sejttípusok érzékenysége vagy rezisztenciája epilepszia vagy ischémia esetében a sejtek neurokémiai jellemzőitől és kapcsolatrendszereitől függ. Temporális lebeny eredetű epilepsziában szenvedő betegek gyrus dentatusának és cornu Ammonisának vizsgálata, valamint az epilepszia állatkísérletes modelljeiben talált elváltozások bizonyították, hogy a serkentő pályákon kívül a gátló interneuronok is képesek sarjadzani. Megnövekedett periszomatikus gátló bemenetet találtunk a szemcsesejteken, ami hozzájárulhat a gyrus dentatus hiperszinkronizációjának kialakulásához, így szerepet játszhat a rohamok kialakulásában és fenntartásában. A dendritikus gátlósejtek károsodása és csökkent szinkronizációja (ami az interneuron-szelektív sejtek pusztulása miatt léphet fel) csökkent dendritikus gátlást és így a dendritekre érkező serkentés megnövekedett plaszticitását eredményezheti. Abnormális gátló összeköttetéseket figyeltünk meg az epilepsziás cornu Ammonisban is, a dendritikus gátlósejtek jóval nagyobb arányban végződtek interneuronokon, mint kontrollban. Ezeket a változásokat mind scleroticus, mind nem-scleroticus mintákban megtaláltuk, ami arra utal, hogy az epilepsziás rohamok a neuronhálózatok kapcsolatrendszerének átrendeződésével járnak, függetlenül a principális sejtek pusztulásának mértékétől. 
 
 

Agykéreg Kutatócsoport

Név Szervezet Státusz Szobaszám Mellék Közvetlen szám Fax


Freund Tamás Dr.   Agykéreg Kutatócsoport (31)    406  244  2109411  2109412 
 
Bardóczi Zsuzsanna   Agykéreg Kutatócsoport (31)    403  241     
 
Barth Albert Miklós   Agykéreg Kutatócsoport (31)    413  214     
 
Budd Julian Martin   Agykéreg Kutatócsoport (31)           
 
Buzsáki György Prof.   Agykéreg Kutatócsoport (31)    1. emeleti tárgyaló  390     
 
Domonkos Andor   Agykéreg Kutatócsoport (31)    413, 413/a  214     
 
Gulyás Attila Dr.   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408  246  2109413  2109412 
 
Jelitai Márta PhD   Agykéreg Kutatócsoport (31)    413  214     
 
Káli Szabolcs Dr.   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408  246  2109413  2109412 
 
Kohus Zsolt   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408  246     
 
Lopez Diego   Agykéreg Kutatócsoport (31)           
 
Nyíri Gábor Dr.   Agykéreg Kutatócsoport (31)    401/A  190    2109412 
 
Papp Péter   Agykéreg Kutatócsoport (31)    402  240     
 
Schlingloff Dániel   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408  246     
 
Sós Katalin Eszter   Agykéreg Kutatócsoport (31)    403  241     
 
Varga Viktor Lajos Dr.   Agykéreg Kutatócsoport (31)    411  159    2109412 
 
Sáray Sára   Agykéreg Kutatócsoport (31)    413  187     
 
Goda Győző   Agykéreg Kutatócsoport (31)    411  249    2109412 
 
Kézdi Dorottya   Agykéreg Kutatócsoport (31)    404  242     
 
Lengyel Zoltánné   Agykéreg Kutatócsoport (31)    404/a  242, 243, 247    2109412 
 
Simon Emőke   Agykéreg Kutatócsoport (31)    409  247    2109412 
 
Iványi Katalin   Agykéreg Kutatócsoport (31)    407  245  2109411  2109412 
 
Berki Péter   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408  246, 265     
 
Bíró Izolda   Agykéreg Kutatócsoport (31)    402  240     
 
Friedrich Péter   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408  246     
 
Gémes Dániel   Agykéreg Kutatócsoport (31)    407  246,214     
 
Gönczi Roland Tamás   Agykéreg Kutatócsoport (31)    403  241     
 
Hajnal Benjámin   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408,413  246     
 
Heiner Vivien   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408  246     
 
Hild András   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408  354     
 
Klein Kristóf   Agykéreg Kutatócsoport (31)    Varga V.       
 
Lesinszki Lukács Sándor   Agykéreg Kutatócsoport (31)    403  241     
 
Mayer Márton   Agykéreg Kutatócsoport (31)    403  241     
 
Nagy Ágoston   Agykéreg Kutatócsoport (31)    402  240     
 
Nagy Dávid Gergely   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408  246     
 
Pásztor Zsófia   Agykéreg Kutatócsoport (31)    401/a  190     
 
Pósfai Balázs   Agykéreg Kutatócsoport (31)    401/a  190     
 
Soós Bettina   Agykéreg Kutatócsoport (31)    413  187     
 
Szocsics Péter   Agykéreg Kutatócsoport (31)    402  240     
 
Szőnyi András   Agykéreg Kutatócsoport (31)    403  241     
 
Tar Luca   Agykéreg Kutatócsoport (31)    413  187     
 
Varga-Sebestyén Lídia   Agykéreg Kutatócsoport (31)    403  241     
 
Verebélyi Dorottya   Agykéreg Kutatócsoport (31)    413/a  188     
 
Vidosits András   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408  246     
 
Vig Georgina   Agykéreg Kutatócsoport (31)    402  240     
 
Zichó Krisztián   Agykéreg Kutatócsoport (31)    403  241     
 
Elektronmikroszkóp szoba IV.   Agykéreg Kutatócsoport (31)    412  212     
 
Kriczky Nándor   Agykéreg Kutatócsoport (31)    408, 612  246, 265     
 
Metsző   Agykéreg Kutatócsoport (31)    404/A  243     
 
Mikroszkóp szoba   Agykéreg Kutatócsoport (31)    403  241